Seminars
Op het inschrijfformulier kun je 2 seminars kiezen om te volgen.

 

1. ICT Dagbesteding voor mensen met autisme
Egbert de Jong, BSc. – Zorgcoördinator, begeleider en jobcoach, Script Groningen
Simon Huigen, MSc – Initiatiefnemer & psycholoog, Script Groningen

Uit Zorgstandaard Autisme: “Ik denk dat een zinvolle dagbesteding, een sociaal netwerk en bijdrage aan de maatschappij voor veel mensen in sterke mate samenhangen met hun levensgeluk. Dagbesteding kan bijdragen aan het zelfvertrouwen en een sociaal netwerk biedt ondersteuning. Ik denk dat focus op een goede behandeling niet genoeg is. Als de leefomgeving van iemand niet fijn is (de hele dag alleen thuis, eenzaam), dan zal een goede behandeling minder goed werken. Na de behandeling komt de patiënt weer in hetzelfde schuitje te zitten.”

Uit bovenstaande blijkt hoe ervaringsdeskundigen zelf denken over (arbeids)participatie in de maatschappij. Conform de eerder genoemde zorgstandaard Autisme, moeten de interventies bij patiënten gericht zijn op herstel en participatie: een situatie waarin de patiënt geen patiënt blijft, maar het heft weer in eigen hand neemt, al dan niet samen met een passend ondersteunend systeem. Participatie gaat over wat daarvoor nodig is. Kortom: wat is nodig om te participeren op een manier die bij iemand past en wat heeft iemand nodig om weer zelf aan het roer van zijn eigen leven te komen staan? 

Script helpt mensen met een autisme spectrum stoornis. In de eerste plaats proberen ze hun deelnemers te activeren op het gebied van leef- en werkritme. Tegelijkertijd werken ze aan vakinhoudelijke competenties, op het gebied van ICT.

Dit vergt naast kennis van ICT ook duidelijk autisme expertise opdat patiënt maatwerk aangeboden kan krijgen.

In deze seminar worden zowel de diverse aspecten van het structureren in een dag- en nachtritme als het begeleiden naar arbeidsparticipatie middels ICT, gepresenteerd.


2. Presteren is een andere tak van sport
Nynke Klopstra – GZ-psycholoog/orthopedagoog, INTER-PSY Sport & Prestatie / Regionaal Expert Prestatiegedrag NOC*NSF
Thomas Waanders, MSc. – Bewegingswetenschapper/sportpsycholoog VSPN®, INTER-PSY Sport & Prestatie / FC GRONINGEN

De ontwikkeling van de competitieve (inter)nationale sport leidt tot een grote(re) druk op topsporters (Olympische sporters, profsporters) en talentvolle sporters om te presteren (Henriksen et al., 2019).

Topsportcarrières zijn divers en bevatten tijden van progressie, stagnering en terugslag (Henriksen et al., 2019). Mentale gezondheid is een belangrijke bron voor sporters om carrièrekeuzes te maken en om te gaan met diverse sportspecifieke en niet-sportspecifieke fases en transities, terwijl een tekort aan mentale gezondheid een obstakel vormt bij het maken van goede keuzes en het omgaan met veranderingen en lastige periodes (Schinke et al., 2017). Sportspecifieke fases en transities – zoals blessures, periodes van hoge belasting of een verhuizing naar een andere omgeving – vragen om extra aandacht voor de mentale gezondheid van spelers (Henriksen et al., 2017).

Toegenomen trainingsbelasting en competitieniveau (i.e. de verschillen worden steeds kleiner) presenteren potentiele risico’s op de mentale gezondheid van sporters. We weten inmiddels dat sporters niet minder vatbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen dan niet-sporters (e.g., Bar en Markser, 2013; Foskett & Longstaff, 2018; Markser, 2011; Schaal et al. 2011). Reden te meer om voor deze specifieke doelgroep expertise te ontwikkelen om hen zo goed mogelijk bij te staan in hun wensen, doelen en hulpvragen. Daarnaast bestaat er tevens een behoefte om het netwerk (e.g. coaches, ouders, sportorganisaties) rondom de sporter te beïnvloeden, zodat zij haar kennis en vaardigheden (i.e. literacy) met betrekking tot mentale gezondheid van sporters weten te vergroten en toe te passen (Henriksen et al., 2019).

Om sporters goed te kunnen helpen vraagt dit om een gedegen aanpak met een goede afstemming tussen diverse professionals en belangrijke anderen (e.g. ouders) binnen het netwerk van de sporter. In dit seminar lichten wij toe hoe wij onze sportspecifieke kennis en methodes toepassen binnen het werken met sporters en hun netwerk van (para)medici, coaches en belangrijke anderen.

Bij Sport & Prestatie komt men veelal met de hulpvraag om geholpen te worden om goed te presteren tijdens wedstrijden, optredens, operaties, examens, presentaties en missies. Sommige hoogpresteerders hebben specifieke cognitieve schemata die hen helpen in hun doel, maar averechts werken in het sociale leven. Anderen hebben psychische klachten waarbij standaard GGZ-behandelprotocollen te kort schieten. Begrip voor de obstakels die ze tegenkomen als persoon maar ook begrijpen wat hun netwerk/milieu van hen “eist” is essentieel.

Binnen Het Omnium werken we samen met sportartsen, fysiotherapeuten, podologen en sportdiëtisten. Daarnaast zoeken we de samenwerking met andere gedragsspecialisten (e.g. systeemtherapeuten, psychiaters) om de sporters zo goed mogelijk van dienst te zijn. De verbinding en samenwerking tussen deze disciplines werken in het voordeel van de sporter.

In dit seminar zullen we aan de hand van een aantal casussen ingaan op onze wijze van behandelen en samenwerken met als doel om de sporters zo goed mogelijk van dienst te zijn.


3. Expertise Team Jonge Kind – een intensieve en multidisciplinaire samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals

Marrit Buruma, MSc. – Orthopedagoog/onderzoeker/PIOG, INTER-PSY

De beoordeling van psychiatrische problematiek bij jonge kinderen (0-6 jaar) is ingewikkeld. Enerzijds bestaat er soms een natuurlijke weerstand tegen het classificeren van psychiatrische problematiek bij jonge kinderen. Anderzijds kan het onderscheid tussen de breed gevarieerde normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling moeilijk zijn. Toch zijn er kinderen die al op jonge leeftijd tegen grote problemen aanlopen, die hun verdere ontwikkeling negatief beïnvloeden, zoals kinderen met autisme. Het is belangrijk hun problematiek vroeg te onderkennen, adequate hulp in te zetten, hun ontwikkeling te volgen en eventueel herdiagnostiek te doen.

In dit seminar wordt de manier van werken bij jonge kinderen, volgens de landelijke clinical best estimate (Blijd-Hoogewys e.a., 2017), toegelicht. Daarbij staat het proces van ouders, evenals de samenwerking met zorgprofessionals, centraal. Een goede samenwerking van GGZ-behandelaren, gespecialiseerde dagopvang en andere zorgprofessionals is hierbij van groot belang.

Het proces van de eerste zorgen, het traject binnen de GGZ en daarna wordt hierbij geïllustreerd aan de hand van een casus, met input van een ervaringsdeskundige en ondersteund met videobeelden.


4. Update ADHD: Implicaties van de zorgstandaard ADHD en Europese Consensus Statement voor de zorg
Floor Steehouwer, MSc. – Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, INTER-PSY
Marleen Bezemer, MSc. – Gezondheidszorg Psycholoog/onderzoeker, INTER-PSY
drs. Hans Meijer – GGZ-arts/farmacoloog, INTER-PSY

In 2019 zijn zowel de Zorgstandaard ADHD als de nieuwe Europese consensus statement voor ADHD bij volwassenen verschenen. In de eerste is er nadrukkelijk aandacht voor het patiëntenperspectief: waar vinden zij dat de zorg idealiter uit moet bestaan. De tweede is vanuit behandelaren en onderzoekers en meer bepaald ook wetenschappelijk onderzoek t.a.v. wat werkt.

Samenwerken aan zorg en herstel
Het is van groot belang dat de nu ontwikkelde zorgstandaarden door een breed scala van ggz-professionals gebruikt gaan worden, zowel in huisartsenzorg, de bedrijfsartsenzorg, de generalistische basisggz, gespecialiseerde ggz en hoog specialistische ggz. Zoals bij andere psychische aandoeningen geldt ook bij de ADHD-zorg dat er via shared decision making altijd meerdere opties zijn voor behandeling. Uiteindelijk is het aan patiënten om in overleg met hun naastbetrokkenen en zorgverleners te bepalen of en hoe het aanbod past in hun eigen leven en levensweg. De zorgstandaarden geven hierbij mogelijke richtingen aan (en dit geldt voor 80% van de patiënten), maar ze bieden ook de ruimte om op individueel niveau af te wijken, mits goed beargumenteerd en in overleg.

Hoe werken wij binnen INTER-PSY samen maar nog belangrijker; hoe wordt de samenwerking tussen de verschillende werkvelden gezocht?

In dit seminar gaan we in op de implicaties van beide documenten voor de ADHD-zorg, zowel ten aanzien van de diagnostiek als de behandeling. Verder belichten we ook hoe dit geïmplementeerd is bij INTER-PSY.


5. Ben je getict? Over de impact van co-morbiditeit bij het Gilles de la Tourette Syndroom
Els Blijd-Hoogewys – Klinisch Psycholoog/manager inhoudelijke zaken, INTER-PSY

Patiënten met het Gilles de la Tourette Syndroom (GTS) hebben meerdere bewegingstics en een of meerdere geluidtics. GTS mét psychiatrische co-morbiditeit, ook wel Tourette-Plus genoemd, komt veel vaker voor dan pure GTS. In 86% van de gevallen is er zelfs sprake van co-morbiditeit. De meest voorkomende stoornissen zijn dan OCD en AD(H)D. Maar ook angst, depressie, disruptieve gedragsstoornissen en slaapproblemen komen vaker voor.

Omdat co-morbiditeit zo vaak voorkomt, is het van belang om brede psychiatrische diagnostiek in te zetten bij een vermoeden van GTS. Het is ook van belang om patiënten met GTS goed op te volgen, om zo het ontstaan en beloop van co-morbiditeit te monitoren. Want, terwijl tics bijvoorbeeld vaak afnemen in frequentie en intensiteit tijdens de adolescentie, neemt de frequentie van co-morbiditeit in deze periode veel minder af, en heeft deze de neiging te blijven bestaan.

De keuze waar de behandeling vervolgens op te richten is afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt, de ernst van de problematiek en de invloed hiervan op het dagelijkse functioneren. Niet zelden richt de behandeling zich meer op de co-morbide problematiek, omdat deze ook meer hinder oplevert.

In deze seminar wordt dieper ingegaan op de uitingsvormen van GTS, de impact van co-morbiditeit, de onderlinge interactie tussen de psychiatrische beelden, de levensloopontwikkeling van deze bijkomende stoornissen en de gevolgen hiervan voor diagnostiek en behandeling.


6. Patiënten helpen door ONTZORGEN van behandelaren – een vruchtbare samenwerking tussen zorgprofessionals en zorgadministratie
Michel Schoenmaker, MSc. – Data Specialist, INTER-PSY / Prooft Informatie Management
Angelique Wiekens, BSc. – Coördinator zorgadministratie, INTER-PSY

Door de veranderde bekostigingsstructuur binnen de GGZ is het voor zorgprofessionals een steeds grotere uitdaging geworden om naast het leveren van de gewenste zorg, te voldoen aan alle gestelde administratieve eisen. Het leveren van goede zorg omvat niet meer alleen het primaire proces van de inhoudelijke patiëntenzorg, maar ook het zorgvuldig vastleggen van gegevens. Behandelaren ervaren hierdoor meer werkdruk en minder werkplezier. Het op een innovatieve manier ondersteunen van de samenwerking tussen behandelaren en de zorgadministratie is hierdoor steeds belangrijker geworden.

In dit seminar wordt inzicht gegeven in de manier waarop een datawarehouse, data-analyses, business intelligence en proactieve signalering de verbinding kunnen maken tussen de verschillende werelden van behandelaren en zorgadministratie. Hierbij gaan de sprekers in op de verschillende instrumenten die binnen INTER-PSY gebruikt worden, zoals het caseload-overzicht, het teamdashboard, het productie-overzicht en de zorgprofielen.

Er wordt ingegaan op de wijze waarop deze instrumenten door de behandelaren en de zorgadministratie gezamenlijk gebruikt worden bij het uitvoeren/vastleggen van diagnostiek en behandeling en het administratieve proces.


7. INTER-TEAMS, een netwerk binnen een Netwerkzorg Instelling: hoe -zonder schotten- netwerkzorg op teamniveau te organiseren
Ilse van Dijk, BSc. – Algemeen manager, INTER-PSY
Martine Bakker, MSc. – Klinisch psycholoog/manager inhoudelijke zaken, INTER-PSY

Waar nog niet zo lang geleden vol werd ingezet op toenemende specialisatie en de GGZ zorg bij voorkeur werd ingedeeld in verschillende teams met hun eigen focus en/ of doelgroep, is ontschotting daarentegen tegenwoordig hot. En terecht!

Bij INTER-PSY wordt de zorg die we bieden (BGGZ en SGGZ, aan kinderen, volwassenen, ouderen, ongeacht wat er aan de hand is) georganiseerd vanuit één team. Dit is een zo heterogeen mogelijk team, waarin verschillende disciplines met verschillende aandachtsgebieden samenwerken.

In dit seminar nemen we de deelnemers in een tour mee wat deze werkwijze betekent 1) voor de patiënt, 2) voor de behandelaar en 3) voor de organisatie/ instelling. Dit vanuit het perspectief van de bedrijfskundige, en door de ogen van de (klinisch) psycholoog.


8. Thuisbehandeling van psychische en psychiatrische problemen
Harald Schneider – Psychiater/systeemtherapeut, BuurtzorgT Groningen Noord-West

In dit seminar wordt gepresenteerd hoe BuurtzorgT ambulante behandeling organiseert voor mensen met complexe problemen. Mensen die bij ons in zorg zijn hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Goede zorg moet aansluiten bij hun leefwereld en afgestemd zijn op formele en informele hulpnetwerken. De familie en naasten van patiënten vragen om een gelijkwaardige rol in de zorg en dat men rekening houdt met hun behoeften, kennis en vaardigheden. Huisartsen en patiënten vragen om eenvoudig georganiseerde, toegankelijke en betrokken zorg. Medewerkers vragen om een werkgever die vertrouwt op hun professionele vaardigheden en autonomie en die het werk goed en op een eenvoudige manier faciliteert. Onze organisatie richt zich op mensen met complexe of acute problemen. De kleine zelfsturende teams zijn in staat flexibel aan te sluiten op complexe en diverse netwerken door zelf consequent te kiezen voor eenvoud en individueel vakmanschap. In dit seminar laat ik zien hoe dat kan, wat daarmee te winnen valt en welke nadelen ermee gepaard kunnen gaan.


9. Eetstoornissen bij adolescenten

Hermien Elgersma – Klinisch Psycholoog, Centrum voor eetstoornissen Accare
Rozemarijn Vos, MSc. – GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, Centrum voor eetstoornissen Accare

Een eetstoornis is ernstig belemmerend voor de mensen met een eetstoornis zelf, als ook voor hun omgeving. Een eetstoornis heeft gevolgen op biologisch niveau (denk aan ondergewicht), psychologisch functioneren (overmatig veel aandacht voor bijvoorbeeld (niet- ) eten, jezelf voortdurend negatief beoordelen)  en ook sociaal functioneren (bijvoorbeeld conflicten in het gezin, studie of werk is moeilijk vol te houden).

Ook al bestaan er helpende therapieën, mensen met een eetstoornis komen vaak (te) laat op de goede plek terecht. Enerzijds omdat zij zichzelf niet ziek vinden of bang zijn om regie te verliezen anderzijds omdat hulpverleners het ziektebeeld laat herkennen.

In dit seminar laten we verschillende vormen van een eetstoornis zien (anorexia nervosa, boulima nervosa, eetbuistoornis, eetstoornis anders gespecificeerd), met de mogelijke gevolgen voor de mensen zelf en hun omgeving.

Ook laten we zien wat mogelijkheden zijn om tijdig te kunnen signaleren en mensen te helpen goede hulp te krijgen volgens de huidige standaard.


10. Gecombineerde Leefstijlinterventie, onderdeel van een geïntegreerde GGZ-behandeling?
Teun Gerrits, BSc. – Gecertificeerd Life Style Coach BLCN®, VitaalNed
Marco Peters, BSc. – Directeur, VitaalNed

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt.

Leefstijlcoach

De hbo leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Doel is dat ze een leven kunnen leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Positieve gezondheid!

Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de patiënt, het concept van Positieve Gezondheid. Deze visie gaat uit van zes domeinen die van invloed zijn op de gezondheid. Deze uitgangspunten worden als middel gebruikt om bewustzijn te creëren via kennis en tools om de regie te voeren over je eigen gezondheid.

De hbo leefstijlcoach maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet hij met doelgerichte coachings- en trainingsmethodieken die zich richten op de situatie in het hier-en-nu.

In dit seminar bespreken we de GLI en leggen we uit hoe leefstijl interventies in het voortraject van een GGZ-behandeling maar ook tijdens en na het traject ingezet kunnen worden.

 

Terug naar Jubileumsymposium informatie en inschrijven.