Raad van Commissarissen

INTER-PSY is van mening dat toezicht door de Raad van Commissarissen bijdraagt aan de professionalisering van de zorginstelling. De statuten van INTER-PSY en het reglement van de Raad van Commissarissen zijn afgestemd op de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen INTER-PSY. Zij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van haar taak richten de commissarissen zich naar het belang van INTER-PSY.

Samenstelling Raad van Commissarissen INTER-PSY:

  • de heer Winfryd de Haan (Voorzitter)
  • de heer Bert Tent
  • de heer Melle Heerlien

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van INTER-PSY is een groep mensen die regelmatig bij elkaar komen om zaken te bespreken die voor mensen die psychische hulp krijgen van belang zijn. Dit kunnen (oud)-patiënten zijn of ouders/verzorgers van (oud)-patiënten. Leden van de cliëntenraad praten en denken mee over de dienstverlening en het beleid van INTER-PSY. Zij kunnen veel betekenen voor anderen maar behandelen nooit klachten of zaken die betrekking hebben op individuele cliënten. De cliëntenraad komt op voor de collectieve belangen van alle cliënten binnen INTER-PSY.

De cliëntenraad heeft naast een signalerende functie ook een adviserende taak. INTER-PSY kan de cliëntenraad vragen om advies, maar de cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven. Daarom is het van belang dat de cliëntenraad zich op de hoogte stelt van wat er leeft bij de achterban, maar ook dat de doelgroep zelf onderwerpen aandraagt.

Op dit moment heeft de cliëntenraad van INTER-PSY geen leden. Wel is er een cliëntenpanel die regelmatig digitale vragenlijsten invult en waarvoor inloopbijeenkomsten worden georganiseerd. Lees meer over het cliëntenpanel.