Loading...
>Meest gestelde vragen
De behandeling van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van patiënten is vastgelegd in het privacy reglement van INTER-PSY. Klik hier om het privacy reglement te bekijken
Een hulpverlener heeft de plicht om een apart dossier van elk patiënt bij te houden, hierin wordt onder andere opgenomen:

  • De bevindingen bij psychisch onderzoek
  • De diagnose
  • De gekozen behandeling
  • De voortgang van de behandeling
  • De verwijs- en ontslagbrieven

Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, te laten aanvullen of te laten verwijderen.

Niemand anders dan uzelf en uw behandelaar (en betrokken medebehandelaren) mag (mogen) uw dossier inzien.
Als patiënt bij INTER-PSY heeft u het recht op een goede behandeling, waarbij rekening wordt gehouden met de toepasselijke wettelijk vastgelegde regels. INTER-PSY gaat er daarbij van uit dat de patiënt die zich bij INTER-PSY aanmeldt, ondanks de psychische problemen die hij/zij ervaart, zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid over het eigen leven en gedrag kan dragen. INTER-PSY vindt dat patiënten zo min mogelijk afhankelijk moeten zijn van de behandeling/behandelaar. De geboden therapieën zijn gericht op het versterken van het eigen psychisch en persoonlijk functioneren en op het bieden van positieve leerervaringen, die de zelfraadzaamheid kunnen vergroten.

 

Klik hier om de rechten en plichten te bekijken.

De zorgprofessionals van INTER-PSY houden zich aan regels die gesteld zijn in het WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Deze wet regelt de behandelrelatie tussen de patiënt en de hulpverlener (artsen, orthopedagogen, psychologen, et cetera). Wanneer een patiënt bij INTER-PSY in behandeling komt, wordt er een behandelovereenkomst gesloten waarin afspraken worden vastgelegd. Deze kunnen niet in strijd zijn met de WGBO. Volgens de WGBO kan een patiënt vanaf 16-jarige leeftijd zelfstandig een behandelovereenkomst sluiten met een hulpverlener. Bij jongere patiënten hebben de gezagdragende ouders en/of voogd de rechten en plichten zoals benoemd in het document.

 

INTER-PSY heeft dit uitgewerkt in de volgende rechten en plichten.

Patiënten kunnen, indien gewenst, zelf alvast met INTER-PSY contact opnemen voor het doorgeven van hun gegevens en hun reden van aanmelding. Dit kan telefonisch via het nummer 050 – 36 43 409, maar ook via het contactformulier op de site. Ook kunnen de flankerende aanmelders waarmee INTER-PSY een samenwerkingsrelatie heeft deze gegevens alvast doorgeven.
Aanmelden bij INTER-PSY kan alleen op basis van een verwijsbrief. De verwijsbrief dient afkomstig te zijn van:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams
INTER-PSY vindt het erg belangrijk dat u snel bij ons terecht kunt, wij doen daarom ook ons uiterste best om de wachttijden kort te houden.

Kijk hier voor de wachttijden per vestiging van INTER-PSY.

Bel in geval van crisis altijd eerst uw huisarts of buiten openingstijden de huisartsenpost. In overleg met de huisarts kan er gekeken worden naar de mogelijkheden.
INTER-PSY heeft voor de inschrijving een verwijsbrief nodig. Deze moet afkomstig zijn van een huisarts, JGZ-arts, GGD-arts of van Bureau Jeugdzorg. Zodra de verwijsbrief binnen is, wordt de inschrijving definitief en wordt er een intaker/behandelaar toegewezen die aansluit bij wat we al van u weten. U wordt vervolgens binnen twee weken gebeld door INTER-PSY voor het maken van een eerste afspraak. Daarna volgt een schriftelijke bevestiging van de afspraak.
Wij verzoeken u een afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Een bericht van verhindering kunt u op elk tijdstip van de dag doorgeven per telefoon: 050 – 364 34 09, e-mail:info@inter-psy.nl of via de voicemail (ook ‘s avonds en in het weekend).
U dient uw afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen, indien u dit verzaakt zijn wij genoodzaakt het consult in rekening te brengen.
INTER-PSY is een zorginstelling voor basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. De kosten voor diagnostiek en behandeling komen voor rekening van uw zorgverzekeraar. Deze kosten tellen echter wel mee voor het verplichte eigen risico dat door de overheid is vastgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
In 2016 is het verplichte eigen risico verhoogd naar €385,-. Dit is €10,- euro meer dan in 2015. INTER-PSY vindt dat patiënten die de GGZ-hulp nodig hebben niet om financiële redenen daarvan af moeten zien en heeft daarom besloten ook dit jaar een deel van het eigen risico te vergoeden aan patiënten die dit niet zelf kunnen betalen. In 2016 is de vergoeding maximaal €175,-.
INTER-PSY heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.
Bent u van mening dat u onjuist of niet zorgvuldig behandeld bent?

Misschien is er sprake van een misverstand en is uw klacht snel en makkelijk op te lossen. Het is goed hierover te praten met de betrokken medewerker. Wij bespreken daarom graag uw klacht om tot een oplossing en verbetering te komen. Indien de klacht niet uitgesproken of opgelost kan worden met de betrokken medewerker, zal er een gesprek/contact plaatsvinden met onze behandelcoördinator. Mocht u hierna alsnog een klacht hebben dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht bij onze klachtencommissie neer te leggen. Onze klachtencommissie onderzoekt uw klacht en beoordeelt of deze gegrond is. Iedereen die betrokken is bij de behandeling van de klacht heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u een klacht wilt indienen, stuurt u een brief of een e-mail naar:

INTER-PSY
T.a.v. Klachtencommissie
Verlengde Meeuwerderweg 7
9723 ZM Groningen
klachtencommissie@inter-psy.nl

In de brief of e-mail vermeldt u:
–    Over wie u een klacht heeft;
–    Een korte en duidelijke omschrijving van de gebeurtenis of de beslissing waarover u een klacht heeft;
–    Wat uw bezwaren zijn tegen die gebeurtenis/beslissing;
–    Uw naam, adres, woonplaats, mailadres en uw geboortedatum

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. U als klager, maar ook de aangeklaagde(n) moeten de gelegenheid krijgen om standpunten in te brengen. U hoort vervolgens binnen vier weken wat wij met uw klacht hebben gedaan.