Vanaf augustus staat de naam ‘HEALTH i PORT’ achterop de shirts van FC Groningen. In augustus zijn in de media verschillende berichten verschenen over INTER-PSY, HEALTH i PORT en de samenwerking met FC Groningen. De SP gaat zelfs kamervragen stellen over dit onderwerp. We merken dat de berichten soms vragen en verwarring oproepen. Daarom hieronder een toelichting vanuit onze kant.

 

INTER-PSY is niet hetzelfde als HEALTH i PORT
INTER-PSY is initiatiefnemer van HEALTH i PORT, een nieuw platform op het gebied van zorg, research en innovatie. Inmiddels hebben zo’n 30 organisaties, bedrijven en professionals op het gebied van zorg zich verbonden aan de nieuwe stichting HEALTH i PORT. En er worden gesprekken gevoerd met meer mogelijke partners en leden.

 

Waarom een nieuw platform?
Partijen in de zorg werken vaak versnipperd, geïsoleerd en onvoldoende efficiënt. Er zijn communities voor zorginstellingen en overheidsinstanties. En er zijn commerciële clubs. Maar een plek waar ál deze partijen uit de zorg samenkomen is er nog niet in Noord Nederland.

 

Wat doet HEALTH i PORT?
Het doel van HEALTH i PORT: gezamenlijk de doelmatigheid en de kwaliteit in de zorg verbeteren. HEALTH i PORT is een platform waar men elkaar ontmoet, kennis deelt en samenwerkt aan innovaties. HEALTH i PORT organiseert bijeenkomsten en geaccrediteerde kennisactiviteiten en nascholingen, voor de verschillende segmenten in de zorg. De partners en members kunnen gebruikmaken van faciliteiten van FC Groningen, zoals de zakelijke ruimte in de Euroborg. Uitkomsten van onderzoeken en innovaties worden toepasbaar gemaakt voor een brede doelgroep, voor de breedtesport en voor maatschappelijke doeleinden.

 

Financiering HEALTH i PORT
Inmiddels hebben zo’n 30 instellingen, professionals en bedrijven in de zorg zich verbonden aan Stichting HEALTH i PORT als partner of member. Deze partners en members betalen allemaal jaarlijks een bedrag aan lidmaatschap/partnerschap. Van het geld in de stichting worden diverse zaken bekostigd, waaronder geaccrediteerde kennisactiviteiten, netwerkbijeenkomsten, (onderzoeks-)projecten en faciliteiten zoals de zakelijke ruimte in de Euroborg.

 

Investeren in vooruitgang
Helaas wordt door sommigen gesuggereerd dat het bedrag dat INTER-PSY uitgeeft aan HEALTH i PORT volledig wordt besteed aan reclame en dat het gaat om geld dat eigenlijk voor de zorg bedoeld is. INTER-PSY ziet deze uitgave vooral als een investering in deskundigheidsbevordering, onderzoek, innovatie en belangrijke samenwerkingen. Het bedrag wordt betaald uit budgetten voor deskundigheidsbevordering, onderzoek en marketing. INTER-PSY verwacht de investering in HEALTH i PORT uiteindelijk ruimschoots terug te verdienen, door samen met andere partijen de zorg beter, efficiënter en goedkoper te maken.

 

Zorginstellingen en reclame
Uiteraard biedt samenwerking met FC Groningen ook een mooie gelegenheid voor exposure voor HEALTH i PORT en indirect ook voor de partijen die zich aan HEALTH i PORT hebben verbonden. Een prima manier om onder de aandacht te komen van mogelijke samenwerkingspartners en het algemeen publiek.

Vrijwel alle zorginstellingen maken reclame, ook GGZ-instellingen. Denk hierbij aan advertenties in dagbladen, tv- of radioreclames, maar ook aan andere kosten voor marketing-uitingen, zoals folders, brochures, posters, filmpjes en evenementen. Dit is een gevolg van de vrije marktwerking, waarbij instellingen geacht worden een eigen gezonde bedrijfsvoering te hanteren en daar hoort ook het bedrijven van marketing toe.

 

Opvolger van Stichting Energy Valley Topclub
HEALTH i PORT heeft zich laten inspireren door Stichting Energy Valley Topclub, die de afgelopen vier seizoenen op de achterzijde van het wedstrijdshirt van FC Groningen heeft geprijkt. Met kennisinstellingen, Groninger topsportverenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bundelt Energy Valley Topclub onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top’ de krachten. Energie en Healthy Ageing zijn twee belangrijke speerpunten van Noord-Nederland. Healthy Ageing is een thema dat prima onder HEALTH i PORT past. Samen met de verschillende partijen in HEALTH i PORT willen we graag duurzame projecten op het gebied van zorg realiseren en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.