Wanneer u bij ons komt

U kunt zich (afhankelijk van de locatie) melden bij de balie. Om u definitief in te kunnen schrijven, heeft u bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs en bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar (zorgpas) nodig. Daarnaast wordt u vriendelijk verzocht het inschrijfformulier ingevuld mee te nemen naar het eerste gesprek. In het eerste gesprek – ook wel een intakegesprek genoemd – krijgt u meer informatie over de vervolgprocedures. Bij INTER-PSY streven we ernaar dat de intaker ook de behandeling op zich neemt, zodat u niet steeds met andere hulpverleners te maken krijgt.

 

Behandeling
Na de intake- en diagnostiekfase volgt een advies, waarin concreet uiteen wordt gezet voor welke behandeling u bent geïndiceerd. De behandeling bij INTER-PSY is evidence based en gebeurt volgens de GGZ-richtlijnen (Trimbos Instituut). Naast ambulante behandeling kan er deeltijd-behandeling (MDB) en/of thuisbegeleiding (INTER-PSY Thuis) aangeboden worden.

Daarnaast beschikt INTER-PSY over een breed aanbod in behandelmodules, zowel individueel als in groepsverband. De uiteindelijke behandelkeuze wordt in overleg met u bepaald en daarna vastgelegd in de behandelovereenkomst. Evaluatie van de behandelovereenkomst vindt drie maanden na start van de behandeling en vervolgens minimaal eenmaal per half jaar plaats: dan wordt er niet alleen met u geëvalueerd door uw behandelaar, maar wordt de behandeling ook geëvalueerd in het behandelteam. Na evaluatie vindt al dan niet herindicatie plaats. Zo nodig worden de onderdelen van de behandelovereenkomst aangepast.

 

Dossier
Er wordt een dossier bijgehouden van alle gesprekken, waarin alle belangrijke gegevens worden vastgelegd. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, te laten aanvullen of te laten verwijderen. Niemand anders dan uzelf en uw behandelaar (en betrokken medebehandelaren) mag (mogen) uw dossier inzien. Wij stellen uw verwijzer – meestal is dit uw huisarts – op de hoogte van uw diagnose en/of behandeling, indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Anderen, bijvoorbeeld een Arbo-arts, verstrekken wij alleen inlichtingen als zij kunnen aantonen dat u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het dossier is eigendom van de instelling. U kunt tegen betaling een kopie krijgen van (gedeelten van) het dossier. Na beëindiging van de contacten wordt het dossier, volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), bewaard. Op uw uitdrukkelijk (schriftelijk) verzoek kan het dossier, eerder dan de wettelijke bewaartermijn, worden vernietigd.

Als zorgaanbieder is INTER-PSY wettelijk verplicht om de diagnose-informatie de zorgverzekeraar te doen toekomen op een factuur. Op de factuur staan geen persoonlijke details van de behandeling, die blijven tussen patiënt en behandelaar. Wel staat er een code op de factuur. Met deze code kunnen patiënten en verzekeraars nagaan voor welke prijs de zorg is ontvangen en vergoed. GGZ-patiënten kunnen bij hun behandelaar aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van deze diagnose-code op de factuur aan de zorgverzekeraar. Bij INTER-PSY kan de patiënt, wanneer deze zijn/haar bezwaar meldt voor het afsluiten van de behandeling bij de behandelaar of het secretariaat een formulier invullen en ondertekenen. Vervolgens zullen wij geen diagnose-code meesturen op de factuur aan de verzekeraar. U kunt bovenstaande regeling terugvinden op de website van de NZa en in de Verzekeringsvoorwaarden van uw verzekeraar.

 

Algemene leveringsvoorwaarden
Wanneer u in zorg komt bij INTER-PSY dan maken wij afspraken met u over deze zorg. Bij die afspraken zijn de ‘ algemene leveringsvoorwaarden van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)’ van toepassing.
INTER-PSY levert zorg volgens de algemene leveringsvoorwaarden van GGZ Nederland. U kunt deze hier digitaal inzien op de website van GGZ Nederland.

 

Afspraak afzeggen
Wij verzoeken u een afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn wij genood zaakt het consult in rekening te brengen. Een bericht van verhindering kunt u op elk tijdstip van de dag doorgeven per telefoon, e-mail of via de voicemail (ook ‘s avonds en in het weekend).

 

Klacht
Kwaliteit staat bij INTER-PSY hoog in het vaandel. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. In de klachtenprocedure op de website of in onze klachtenfolder, kunt u lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft.

 

Kosten
Voor een behandeling bij INTER-PSY heeft u een verwijsbrief nodig. Zodoende worden de kosten van de gesprekken (intake, diagnostiek en/of behandeling) vergoed via de basisverzekering. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.

Een consult duurt standaard 45 minuten. Daarnaast wordt er 15 minuten gerekend voor overleg, rapportage en administratie, zoals het op orde maken van het dossier.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemeen telefoonnummer 050 – 364 34 09 of per e-mail: info@inter-psy.nl.