Expertiseteam Jonge Kind

Nieuws – ETJK in tijden van COVID-19

Alle afspraken bij het ETJK vinden plaats via beeldbellen of gewoon bellen. Ouders krijgen uitleg over hoe dit werkt. De meeste afspraken kunnen daardoor gewoon doorgang vinden. Dit geldt niet alleen voor lopende behandelingen, maar ook voor nog te starten trajecten.

Zo wordt tijdens de diagnostiekfase het intakegesprek, de ontwikkelingsanamnese en de observaties via beeldbellen gedaan. Alleen psychologisch onderzoek (niveaubepalingen en gestandaardiseerd spelonderzoek, zoals een ADOS-2) wordt uitgesteld tot na de COVID-19 periode. Op basis van de beschikbare informatie wordt een (voorlopig) adviesgesprek gevoerd met ouders, eveneens via beeldbellen.

Ook de behandelfase vindt plaats via beeldbellen. Psycho-educatie en ouderbehandeling blijken daar zeer geschikt voor. Dit kan ondersteund worden met eigen videobeelden, die ouders opsturen naar het ETJK. Ook thuisbehandeling en vroegstimuleringsprogramma’s vinden via beeldbellen plaats. Hierbij maken ouders videobeelden en krijgen ze oefeningen die ze thuis kunnen uitvoeren, waarbij ze gecoacht worden door de behandelaar. Zelfs speltherapie vindt via beeldbellen plaats en biedt nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is er binnen de behandeling ook aandacht voor de extra uitdagingen die de COVID-19 tijd met zich meebrengt, voor het kind, de ouders en het gezin.

De eerste ervaringen met deze ‘nieuwe werkwijze’ zijn positief. Indien nodig is het mogelijk om de frequentie van behandeling op te hogen, de gespreksduur in te korten en kunnen behandelaren flexibeler met hun werktijden omgaan. Dat is in deze situatie voor veel gezinnen prettig. Beeldbellen is ook mogelijk met meerdere personen tegelijk, op verschillende werkplekken. Dit maakt het mogelijk dat twee of meer behandelaren tegelijkertijd mee kunnen kijken.

Het ETJK heeft elke dag telefonisch spreekuur van 13.00-13.30 uur. Dan kan, indien gewenst, overlegd worden wat de mogelijkheden zijn voor het aanmelden van een kind en het doen van diagnostiek en behandeling. Ook ouders mogen dan vrijblijvend bellen.

Meer informatie over het ETJK

Niet alle kinderen ontwikkelen zich zoals verwacht. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed worden. Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind biedt specialistische diagnostiek en behandeling van (zeer) jonge kinderen.

Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind is een multidisciplinair team, bestaande uit de volgende disciplines: arts, klinisch psycholoog, infantpsycholoog, orthopedagoog, specialistisch ambulant begeleider, speltherapeut en casemanager. De mogelijkheid bestaat om een kinder- en jeugdpsychiater en/of fysiotherapeut te betrekken.

 

Wat bieden wij?

Eerst wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: we doen diagnostiek. Deze kan bestaan uit niveaubepaling (IQ), gestructureerd spelcontact (ADOS), thuisobservatie en/of observatie op de peuterspeelzaal kinderdagverblijf. Indien nodig wordt er ook lichamelijk, motorisch en/of logopedisch onderzoek gedaan.

 

De behandeling kan bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

–           Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)

–           Ouderbegeleiding

–           Vroegstimulering

–           Thuisbegeleiding

–           Medicamenteuze behandeling

–           JASPER-training. Dit is een training ter bevordering van ‘joint attention’ (gedeelde aandacht), spelvaardigheden en emotieregulatie (het vermogen om emoties onder controle te houden).

–           Op indicatie: speltherapie , traumabehandeling, …

 

Voor wie?
Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind biedt hulp aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Er kan ook sprake zijn van gedragsproblemen, een (forse) ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis (ASS). Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind is gespecialiseerd in ASS op zeer jonge leeftijd. Ook is er veel expertise in het herkennen van ASS bij meisjes. Daarnaast kunnen broertjes en zusjes van een kind met ASS aangemeld worden voor een (korte) screening. Wanneer een kind ouder is dan 6 jaar wordt de behandeling overgedragen naar één van de andere teams van INTER-PSY.

 

Waar en wanneer?
Diagnostiek en behandeling vinden in principe op de locatie aan de Friesestraatweg in Groningen plaats. Indien noodzakelijk kan, in overleg, een uitzondering gemaakt worden voor clusterdiagnostiek (meerdere onderzoeken per dagdeel) op een andere locatie van INTER-PSY. Ook kan diagnostiek in overleg plaatsvinden bij het consultatiebureau of gespecialiseerde vormen van dagopvang (MKD & KDC).

 

Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen rondom aanmelding? Elke werkdag tussen 13.00 – 13.30 uur kunnen verwijzers, maar ook ouders, telefonisch contact opnemen met het Expertiseteam Jonge Kind.
Dit kan via telefoonnummer 050 – 36 43 409

 

Samenwerking
Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind werkt samen met de volgende organisaties:

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig.

Voor meer informatie en vragen rondom een aanmelding kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: infant@inter-psy.nl

Locatie Expertiseteam Jonge Kind
Friesestraatweg 213-C
9743 AD Groningen