Expertiseteam Jonge Kind

Niet alle kinderen ontwikkelen zich zoals verwacht. Door in een vroeg stadium problemen te herkennen en te behandelen, kan de verdere ontwikkeling van kinderen positief beïnvloed worden. Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind biedt specialistische diagnostiek en behandeling van (zeer) jonge kinderen.

Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind is een multidisciplinair team, bestaande uit de volgende disciplines: arts, klinisch psycholoog, infantpsycholoog, orthopedagoog, specialistisch ambulant begeleider, speltherapeut en casemanager. De mogelijkheid bestaat om een kinder- en jeugdpsychiater en/of fysiotherapeut te betrekken.

 

Wat bieden wij?

Eerst wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: we doen diagnostiek. Deze kan bestaan uit niveaubepaling (IQ), gestructureerd spelcontact (ADOS), thuisobservatie en/of observatie op de peuterspeelzaal kinderdagverblijf. Indien nodig wordt er ook lichamelijk, motorisch en/of logopedisch onderzoek gedaan.

 

De behandeling kan bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

–           Psycho-educatie (uitleg over de stoornis)

–           Ouderbegeleiding

–           Vroegstimulering

–           Thuisbegeleiding

–           Medicamenteuze behandeling

–           JASPER-training. Dit is een training ter bevordering van ‘joint attention’ (gedeelde aandacht), spelvaardigheden en emotieregulatie (het vermogen om emoties onder controle te houden).

–           Op indicatie: speltherapie , traumabehandeling, …

 

Voor wie?
Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind biedt hulp aan jonge kinderen van 0 tot 6 jaar bij wie er zorgen zijn over de sociale, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling. Er kan ook sprake zijn van gedragsproblemen, een (forse) ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis (ASS). Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind is gespecialiseerd in ASS op zeer jonge leeftijd. Ook is er veel expertise in het herkennen van ASS bij meisjes. Daarnaast kunnen broertjes en zusjes van een kind met ASS aangemeld worden voor een (korte) screening. Wanneer een kind ouder is dan 6 jaar wordt de behandeling overgedragen naar één van de andere teams van INTER-PSY.

 

Waar en wanneer?
Diagnostiek en behandeling vinden in principe op de locatie aan de Friesestraatweg in Groningen plaats. Indien noodzakelijk kan, in overleg, een uitzondering gemaakt worden voor clusterdiagnostiek (meerdere onderzoeken per dagdeel) op een andere locatie van INTER-PSY. Ook kan diagnostiek in overleg plaatsvinden bij het consultatiebureau of gespecialiseerde vormen van dagopvang (MKD & KDC).

 

Telefonisch spreekuur
Heeft u vragen rondom aanmelding? Elke werkdag tussen 13.00 – 13.30 uur kunnen verwijzers, maar ook ouders, telefonisch contact opnemen met het Expertiseteam Jonge Kind.
Dit kan via telefoonnummer 050 – 36 43 409

 

Samenwerking
Het INTER-PSY Expertiseteam Jonge Kind werkt samen met de volgende organisaties:

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wanneer u bij INTER-PSY behandeld wilt worden, heeft u een verwijsbrief nodig.

Voor meer informatie en vragen rondom een aanmelding kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: infant@inter-psy.nl

Locatie Expertiseteam Jonge Kind
Friesestraatweg 213-C
9743 AD Groningen