Hoogbegaafdheidspoli

Wat is hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafdheid is een verzamelnaam voor de combinatie van een hoogbegaafd intelligentieniveau en bijkomende (persoonlijkheids)kenmerken.

Hoogbegaafd intelligentieniveau:
Doorgaans wordt hiervoor een intelligentieniveau van 130 of hoger aangehouden, gemeten tijdens een intelligentie-onderzoek. Dit komt voor bij ongeveer 2,5% van de bevolking. Hoe je tijdens een intelligentie-onderzoek presteert is echter mede afhankelijk van andere factoren, waaronder je psychisch welbevinden. Dit geldt ook voor de mate waarin je cognitieve mogelijkheden tot uiting komen, bijvoorbeeld op school of in je werksituatie. Bij de Hoogbegaafdheidspoli wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze factoren.

Bijkomende (persoonlijkheids)kenmerken:
Hoogbegaafde mensen als groep hebben bijkomende (persoonlijkheids)kenmerken. Voor ieder individu is de combinatie van kenmerken weer anders. (Persoonlijkheids)kenmerken die veel worden gezien bij hoogbegaafdheid zijn onder andere:

 • voorlopen in de ontwikkeling op leeftijdsgenoten
 • breed geïnteresseerd zijn
 • grote nieuwsgierigheid
 • bij leren weinig herhaling nodig hebben
 • sterk geheugen
 • groot doorzettingsvermogen
 • groot bewustzijn van leven en dood
 • groot rechtvaardigheidsgevoel
 • perfectionisme
 • intense beleving van emoties
 • erg gevoelig zijn
 • een kritische instelling hebben
 • grote creativiteit op verschillende vlakken

 

Waarom een Hoogbegaafdheidspoli?
Een groot deel van de hoogbegaafde personen functioneert goed op school, op het werk en in sociale contacten. Er is echter ook een groep hoogbegaafden waarbij er problemen zijn bij bijvoorbeeld het leren, het functioneren in een team, de emotieregulatie of het aangaan van vriendschappen/relaties. Er kunnen symptomen ontstaan van depressie of angst, problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling en overige psychische problemen. Deels zijn die mogelijk voortkomend uit de hoogbegaafdheid (zoals faalangst, existentiële depressie), maar vaak ontstaan deze door een gebrek aan aansluiting tussen de hoogbegaafde en diens omgeving. Daarnaast komen ook ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornis, ADHD) voor bij hoogbegaafdheid; alle verschillende kenmerken kunnen dan sterk op elkaar inwerken.

Tot nu toe is er binnen de tweedelijns GGZ weinig aandacht voor de mogelijke rol van hoogbegaafdheid in psychische problematiek. Dit leidt tot een verhoogde kans op misdiagnostiek, waarbij de kenmerken van hoogbegaafdheid ten onrechte worden gelabeld als een psychische stoornis, of waarbij onvoldoende oog is voor de invloed van de hoogbegaafdheid op de psychische problematiek die ook aanwezig is. Wij vinden het belangrijk om, indien sprake is van hoogbegaafdheid, juist ook aandacht te hebben voor de psychische problematiek en daar waar op zijn plek die ook als zodanig te diagnosticeren (‘dubbele diagnose’).

Door het op de juiste manier leggen van deze puzzel, kunnen wij een passender behandeladvies bieden, waarbij ook in de behandeling de hoogbegaafdheid een belangrijke factor blijft.

 

Werkwijze
Binnen de Hoogbegaafdheidspoli bieden wij diagnostiek en, indien sprake van een vastgestelde psychiatrische stoornis, ook behandeling. Wanneer een kind of volwassene wordt verwezen naar onze poli, wordt een intake ingepland met de patiënt en evt. ouders/verzorgers. Dit eerste intakegesprek duurt 2 uur, waarna zal worden besproken wat de eerste indruk is en wat nodig is aan vervolgonderzoek; dit hangt mede af van de hulpvraag. Meestal bestaat een volledige intakeperiode uit de volgende onderzoeken: gesprek met de patiënt, psychiatrisch onderzoek/spelcontact, een intelligentie-onderzoek, en in ieder geval bij kinderen: een heteroanamnese/ontwikkelingsanamnese met de ouders en contact met school/eventueel een schoolobservatie. Wij proberen op de dag van de eerste intake meteen volgende afspraken in te plannen, zodat het hele onderzoek in een compacte periode kan worden afgerond.

Na de diagnostiekfase volgt een adviesgesprek. Daarin worden de bevindingen aan u teruggekoppeld, en wordt gesproken over mogelijke behandelvormen, indien daar indicatie voor is. Die behandeling kan ofwel worden uitgevoerd binnen onze Hoogbegaafdheidspoli, ofwel worden overgedragen aan een ander team binnen INTER-PSY, als dat gezien de problematiek of de woonplaats passender lijkt.

 

Voor wie
Zowel kinderen als volwassenen kunnen worden verwezen naar onze polikliniek. Voorwaarde is dat er sprake is van psychische problemen, een psychische stoornis wordt vermoed. Daarnaast moet er sprake zijn van hoogbegaafdheid, of wordt dit vermoed op basis van het functioneren/de levensloop/de (persoonlijkheids)kenmerken.
Wij kunnen worden ingezet voor een volledig of deeltraject aan diagnostiek en behandeling, en voor een second opinion bij lopende hulpverlening vanuit een andere organisatie.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Er is altijd een verwijzing nodig. De volgende specialisten/instanties kunnen u of uw kind doorverwijzen naar INTER-PSY: Huisarts, Medisch specialist. Bij kinderen kan tevens de gemeente verwijzen, via Centrum voor Jeugd & Gezin of via sociale wijkteams.

Voor meer informatie en vragen rondom een aanmelding kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 050 – 36 43 409 of per mail: info@inter-psy.nl

Locatie Hoogbegaafdheidspoli
Laan Corpus Den Hoorn 101-A
9728 JR Groningen